Data wyprawy: 2016-07-23


Zamek w Bo­bo­li­cach zbu­do­wa­ny zo­stał w po­ło­wie XIV wie­ku z ini­cja­ty­wy Ka­zi­mie­rza
Wiel­kie­go jako ko­lej­na wa­row­nia strze­gą­ca po­łu­dnio­wej gra­ni­cy Pań­stwa Pol­skie­go. Był elementem systemu obronnego jurajskich warowni, które chroniły zachodniej granicy królestwa od strony Śląska. Zamek Bobolicki wzniesiony był na nieregularnym planie dopasowanym do kształtu wapiennej skały. W górnej części znajdowała się cylindryczna wieża.

W latach 1370-1396 zamek znajdował się w rękach Władysława Opolczyka, a królestwu został przywrócony przez Władysława Jagiełłę .Otrzymała go od króla zasłużona rodzina Krezów, która posiadała go przez blisko 200 lat. W 1587 roku został zdobyty przez wojska arcyksięcia Maksymiliana następnie odbity przez wojska Zamoyskiego. Zamek znalazł się w rękach Myszkowskich, a potem Męcińskich. W XVII wieku nie oparł się wojskom szwedzkim podczas potopu, po czym został opuszczony i popadł w ruinę.Odrestaurowany Dziś zamek Bobolice cieszyć oczy wspaniałym, pięknie odrestaurowanym widokiem, którego wnętrza można zwiedzać.

Skarb zamkowy

W XIX w. w podziemiach zamku znaleziono ogromny skarb. Niektórzy wierzą, że nie odkryto jeszcze całości i główna jego część leży w korytarzu pomiędzy Bobolicami a Mirowem albo pobliskim Ogorzelnikiem, z którym również połączony był ponoć zamek.

W odkrywaniu tajemnic zamku wzięli udział: Grzegorz Karkos, Paweł Wasilewski, Karol Kubasik i Sławomir Tarnowski